"NOW(s) - Bringing The World Closer To Truth";
"HIỆN TẠI - là GIAO ĐIỂM của mọi Thực tại" về "VŨ TRỤ - THẾ GIỚI - QUỐC GIA - CỘNG ĐỒNG - THỊ TRƯỜNG"."
""THUYẾT HIỆN TẠI" - giải quyết thống nhất 5 chính đề lớn "VŨ TRỤ - KHOA HỌC - KINH TẾ - KINH DOANH - ĐỜI SỐNG"
[Present. Presence. TruthEnquiry]

TƯ VẤN / ĐỌC SÁCH

"MỤC ĐÍCH SỐNG 1 - MỤC ĐÍCH ĐẾN TỪ QUÁ KHỨ: GIẢI QUYẾT VẤN ĐỀ - VƯỢT QUA THỬ THÁCH"

Learn More (1)

HỌC VẤN / KHÓA HỌC

"MỤC ĐÍCH SỐNG 2 - MỤC ĐÍCH ĐI ĐẾN TƯƠNG LAI: ĐẠT ĐƯỢC MỤC TIÊU - VƯỢT QUA THỬ THÁCH"

Learn More (2)

KHAI VẤN / HUẤN LUYỆN CÁ NHÂN

"MỤC ĐÍCH SỐNG 3 - MỤC ĐÍCH TRONG HIỆN TẠI: SỐNG THEO ĐÚNG MỤC ĐÍCH"

Learn More (3)

CỐ VẤN / THÀNH VIÊN DÀI HẠN

"MỤC ĐÍCH SỐNG 4 - MỤC ĐÍCH TRONG KHOẢNH KHẮC HIỆN TẠI: NGƯỜI SỐNG THEO ĐÚNG MỤC ĐÍCH"

Learn More (4)

TỰ VẤN / CỘNG ĐỒNG THÀNH VIÊN

"MỤC ĐÍCH SỐNG 5 - MỤC ĐÍCH CHO HIỆN TẠI VĨNH HẰNG: TỰ VẤN "MỤC ĐÍCH SỐNG LÀ GÌ?"

Learn More (5)

GIÁ TRỊ LUẬN

"GIÁ TRỊ LÀ GÌ?" - PHƯƠNG TRÌNH GIÁ TRỊ (AVE) VÀ 5 DẠNG THỨC

Learn More (6)

TÌNH YÊU LUẬN

"TÌNH YÊU LÀ GÌ?" - PHƯƠNG TRÌNH TÌNH YÊU (ALE)

Learn More (7)

MỤC ĐÍCH LUẬN

"MỤC ĐÍCH SỐNG LÀ GÌ?" - PHƯƠNG TRÌNH MỤC ĐÍCH SỐNG (APE)

Learn More (8)

TIÊN ĐỀ LUẬN

"HIỆN TẠI LÀ GÌ?" - PHƯƠNG TRÌNH HIỆN TẠI (ACE) VÀ 5 DẠNG THỨC

Learn More (9)

TRI THỨC LUẬN

"TÔI LÀ AI?" - PHƯƠNG TRÌNH CÁI TÔI (AEE)

Learn More (10)